Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

European Commission, DG Justice and Home Affairs (Photo: Daniela Spinant)

Celem współpracy w tym obszarze jest stworzenie “Obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.
Sprawiedliwość i Sprawy wewnętrzne są jednym z filarów Unii Europejskiej. Pierwotnie opierały się na międzyrządowej współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi, później stałay się przedmiotem ponadnarodowego trybu podejmowania decyzji (w następstwie Traktatu z Amsterdamu).

Zagadnienia z zakresu Policji Międzyrządowej i Współpracy Sądowej w Sprawach Karnych są obecnie przedmiotem Tytułu VI TUE. Obejmują również współpracę wymierzoną przeciwko rasizmowi, terroryzmowi, handlowi narkotykami i bronią oraz nadużyciom

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w Tytule IV roztrzyga w sprawie wiz, azylu, imigracji oraz innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób. Przewiduje ponadnarodową współpracę w dziedzinie kontroli granicznej, uchodźców oraz imigracji.

Policja:

TUE nalega na ustanowienie bliższej współpracy pomiędzy siłami policji oraz innymi władzami, włączając stosowanie wspólnej jednostki policyjnej police TUE z siedzibą w Hadze.

Współpraca policji obejmuje współpracę operacyjną, wspólne działania oraz koordynowane postępowania.

Sądownictwo:

W ramach bliższej współpracy pomiędzy organami sądowniczymi stosuje się wspólną jednostkę współpracy sądowej, Eurojust.Współpraca sądowa obejmuje władze prokuratorskie, dochodzenia w sprawach związanych z przestępczoscią międzynarodową oraz ekstradycje.

Rada podejmuje większość uchwał na podstawie głosowania kwalifikowaną większością, z wyjątkiem drażliwych zagadnień, które wymagają jednomyślności.

Zasada jednomyślności będzie w dalszym ciągu obowiązywać w drażliwych kwestiach do 1 maja 2004, po której to dacie więcej decyzji będzie podejmowanych za pomoca kwalifikowanej większości. Dania, Irlandia i Wielka Brytania wywalczyły odpowiednie derogacje.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy składają propozycje, aby Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne włączyć do kompetencji łącznej, gdzie panuje zasada głosowania kwalifikowaną większością w Radzie i współdecydowania z Parlamentem Europejskim z wyłączeniem współpracy sądowej i policyjnej a także wielkości imigracji.

Dzięki temu współpraca międzyrządowa stała się w pełni ponadnarodową, z prawem Komisji do inicjowania procesu legislacyjnego i Trybunału Europejskiego do orzekania.

W pewnych obszarach Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Państwa Członkowskie mogą również wychodzić z inicjatywą ustawodawczą.

Linki

http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm

http://www.ecdel.org.au/eu_guide/justiceandhomeaffairs.htm