Jednomyślność

Jednomyślność oznacza zgodę wszystkich uczestników. Jest to jedna z metod podejmowania decyzji w sprawach szczególnie ważnych, określonych w Traktatach UE.

W przyszłości

Większość w Konwencie opowiada się za zniesiem głosowania na zasadzie jednomyślości i wprowadzenia głosowania kwalifikowaną większością jako ogólnej procedury legislacyjnej.
W sprawie poprawek do Traktatu, które do tej pory były roztrzygane na podstawie jednomyślnej decyzji na forum konferencji rządowej, Giscard d´Estaing i Komisja zaproponowali stosowanie superkwalifikowanej większości – co zniosłoby prawo weta.

Pomysłu tego Konwent nie zaakceptował i nie włączono go  do Projektu Konstytucji.

W zamian Konwent zdecydował, iż Rada może zmienić procedurę głosowania z jednomyślności na większość kwalifikowaną bez nowej ratyfikacji. Patrz A. I-24.4.

Linki

Patrz Głosowanie w Radzie i Modyfikacja traktatu.