Wspólnoty Europejskie

The Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Istnieją trzy wspólnoty, które wspólnie tworzą ponadnarodową Wspólnotę Europejską (WE). Są to:

Instytucje trzech wspólnot stały się wspólne na mocy Układu o Fuzji w 1967, chociaż same wspólnoty pozostały prawnie oddzielne.

W 1973 Europejska Wspólnota Gospodarcza została skrócona do Wspólnoty Europejskiej.

Nazwa Wspólnota Europejska otrzymała podstawę prawną w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej z 1992, który również ustanowił Unię Europejską.

Traktat z Maastricht połączył ponadnarodowe obszary prawa wspólnotowego z międzyrządowymi obszarami Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Współpracy policji i współpracy sądowa w sprawach karnych.

Notes

W przyszłości

Projekt Konstytucji proponuje połączyć Wspólnotę i Unię w jedną organizację polityczną obejmującą wszystkie obszary współpracy, która będzie miała zarówno osobowość prawną. Osobowość prawna umożliwi Unii zawieranie umów z innymi podmiotami prawnymi we wszystkich obszarach, w których Unia jest kompetentna.