Wspólna Polityka Rybołóstwa

(Photo: Commission)

Ryby są zaliczane do produktów pochodzenia rolniczego i dlatego ta dziedzina jest regulowana przez artukuły traktatów dotyczące rolnictwa.

UE posiada Wspólną Politykę Rybołóstwa.

Zważywszy na fakt, że wody przybrzeżne UE nie obfitują w ryby, przyznaje się Państwom Członkowskim kontyngenty rybne.

UE podejmuje decyzje o Całkowitym Dopuszczalnym Połowie  drogą większości kwalifikowanej głosów w Radzie.

Podjęte decyzje często nie biorą pod uwagę ilości ryb, których pozostawienie według naukowców, jest konieczne dla utrzymania liczebności ryb. 

UE podejmuje również decyzje, drogą kwalifikowanej większości, o tym jakie ilości ryb mogą byc odławiane przez poszczególne kraje.

Uwagi

 W przyszłości

Projekt Konstytucji Konwentu w sprawie Przyszłości Europy sugeruje, że ochrona morskich zasobów biologicznych musi odbywać się pod wyłączną kontrolą UE (wyłączna kompetencja UE). Oraz, że ogólna polityka dotycząca rybołóstwa powinna należec do kompetencji łącznej – gdzie przepisy UE automatycznie stoją ponad prawem narodowym.

Links

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_1_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/reform/index_en.htm