Filary

Metafora używana powszechnie na określenie UE jako struktury opartej na trzech filarach.

Pierwszy zwany "wspólnotowym filarem" dopuszcza podejmowanie decyzji na poziomie ponadnarodowym for pod kontrolą Trybunału Europejskiego w Luksemburu.
Drugi filar jest uważany za międzyrządowy obszar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa WPZiB.
Trzeci filar odnosi się do międzyrządowego obszaru Współpracy policji i współpracy sądowej w sprawach karnych.
Zagadnienia z dwóch ostatnich filarów są stopniowo przenoszone z narodowego na ponadnarodowy poziom, gdzie podlegają prawu UE.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy zaproponuje, aby znieść trójfilarową strukturę UE. Zamierza przenieść dwa miedzyrządowe filary do wspólnotowego i nadać UE jedną osobowość prawną.
UE stanie się wtedy pełnoprawnym aktorem na scenie międzynarodowej, podobnym do innych suwerennych krajów.