AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Skrót oznaczający europejskie porozumienie o transporcie, obejmujące socjalne kwestie ochrony kierowców. W tym obszarze, UE negocjuje w imieniu państw członkowskich od orzeczenia w sprawie AETR 22/70.

W tym "rewolucyjnym" orzeczeniu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ustanowił zasadę, która deleguje Unii automatycznie kompetencje w sprawach negocjacji zewnętrznych układów w tych obszarach gdzie UE ma kompetencje ustanawiania wewnętrznych zasad.

Zrównuje zatem kompetencje w sprawach wewnętrzne z kompetencjami w sprawach zewnętrznych.

Traktat Nicejski rozwinął tę zasadę tak, że podejmowanie decyzji w Radzie (jednomyślnie czy kwalifikowaną większością głosów)odbywa się w ten sam sposób dla działań zewnętrznych i wewnętrznych.

W przyszłości

Konwent proponuje, aby nadać UE osobowość prawną dla międzynarodowych negocjacji w imieniu państw członkowskich.