Acquis communautaire

(Photo: European Commission)

Dorobek prawny Unii Europejskiej, sięgający 100.000 stron  Dziennika Urzędowego.


Trudno jest zdefiniować dorobek prawny UE jako taki. Około 17.000 różnych aktów prawnych można znaleźć w komputerowym serwisie Celex. Acquis obejmuje wszystkie traktaty,  obowiązujące przepisy prawa, orzeczenia sądowe, różne rodzaje decyzji drugiego (polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) i trzeciego filaru (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne), a także miękkie prawo.

Koncepcja acquis communautaire obejmuje zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem państw członkowskich i inne zasady opracowane przez Trybunał, częściowo poprzez aktywizm prawny. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia przyszłych decyzji podjętych większością głosów i wyroków Trybunału Sprawiedliwości.


Jest to bardzo istotne w związku z poszerzeniem Unii; państwa wstępujące muszą przyjąć acquis w całości. Ta zasada jest obecnie ujęta w art. 10 Projektu Konstytucji Unii Europejskiej.


Koncepcja dorobku prawnego Unii Europejskiej jest podstawą do zrozumienia Unii i stałego procesu jej poszerzania i konstytuowania się.

Uwagi

Linki

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm