Podatek od Wartości Dodanej, VAT

(Photo: European Commission)

Podatek dodawany do ceny produktów w sklepach i do ceny większości usług. Wszystkie kraje wchodzące w skład UE zobowiązane są do ustalenia poziomu podatku VAT z przedziału 15%-25%. Podatkiem VAT w tej wysokości objęte są wszystkie produkty i usługi, za wyjątkiem kilku klauzul opt-out (derogations).

1% podstawy VAT płacone jest jako składka do budżetu UE oraz stanowi część tzw. „dochodów własnych” lub“środków własnych".

Uwagi

W przyszłości

Konwent być może zaproponuje głosowanie kwalifikowaną większością w sprawie niektórych podatków odnoszących się do rynku wewnętrznego.