Pakt Stabilności i Wzrostu

(Photo: EU Commission)

Został podpisany w 1997 w celu potwierdzenia kryteriów utrzymywania porównywalnych gospodarek (kryteria konwergencji) w gronie krajów, które wprowadziły Euro, wprowadzonych przez Traktat z Maastricht. Podstawa prawna zawarta w TWE, Art. 104, została uznana za zbyt ogólnikową i termin "nadmierne deficyty budżetowe" został zdefiniowany w rozporządzeniu i specjalnym protokole.


Oryginalny protokół jest uzupełniony przez Pakt Stabilności i Wzrostu składający się z dwóch Rozporządzeń Rady oraz uroczystych zobowiązań politycznych.

Pakt został przyjęty po rezolucji Rady Europejskiej w Amsterdamie w 1997.

Pakt Stabilności i Wzrostu ustanawia wymagania dla Państw Członkowskich osiągnięcia i utrzymywania pozycji budżetowej ‘bliskiej równowadze lub w nadwyżce’.

Uwagi

Pakt został określony jako “bezsensowny” przez Prodiego, ponieważ utrudnia zwiększanie wydatków publicznych w okresie, kiedy gospodarki krajów, które przyjęły Euro (kraje strefy Euro) są w recesji.

Linki

http://www.bportugal.pt/euro/emu/pacto_e.htm