Uprawnienia domniemane

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Trybunał Europejski w Luksemburgu rozwinął koncepcję „uprawnień domniemanych” (“implied powers”). Miało to na celu nadanie UE zdolności (kompetencji) do negocjowania traktatów międzynarodowych w obszarach, w których UE posiada uprawnienia kontrolne w stosunku do przepisów w ramach całej UE (wewnętrzna kompetencja do stanowienia prawa). Patrz AETR.

W przyszłóści

Konwent w sprawie Przyszłości Europy zamierza uczynić “upawnienia domniemane” ogólną zasadą poprzez nadanie UE osobowości prawnej. Osobowość prawna pozwoli UE na reprezentowanie Państw Członkowskich w negocjacjach z krajami trzecimi.