Uprawnienia wykonawcze i stosowanie prawa UE

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Prawo UE dominuje nad prawem narodowym. Oznacza to, iż z chwilą ustanowienia nowego prawa przez UE, które nie daje się bezpośrednio zastosować, Państwa Członkowskie zobligowane są przyjąć go jako część własnego systemu legislacyjnego, aby w ten sposób stało się legalnie wiążące (zobacz dyrektywy).

W związku z faktem, iż proces podejmowania decyzji powierzony został przez Państwa Członkowskie UE (zobacz: uprawnienia powierzone), większość legislacji UE jest również administrowana i wykonywana przez Państwa Członkowskie. Powszechnie nazywane jest to "impementacją prawa UE".

Komisja UE również proszona jest o implementację przepisów prawnych, co nazywane jest w traktatach "uprawnieniami wykonawczymi". Powołuje się szereg komitetów mających na celu wspieranie prac Komisji. W 2002 procedury doradcze były ustanowione w 12 przypadkach, procedura zarządzająca w ponad 50 oraz procedura regulacyjna również w ponad 50.

Patrz również Komitologia.

Uwagi