Wspólna Polityka Rolna, WPR

(Photo: Commission)

Wspólna Polityka Rolna była pierwszą wspólną polityką przyjętą przez UE na mocy  Traktatu Rzymskiego z 1958.

Uważano, iż jej wprowadznie było formą rekompensaty dla Francji za unię celną obejmującą towary przemysłowe, która była szczególnie korzystna dla Niemiec.


WPR opiera się na wspólnym rynku wewnętrznym dla towarów rolnych, który zapewnia wyższe ceny od tych panujących na rynku światowym. Wyższe ceny są zabezpieczone przez cła i opłaty na importowane produkty pochodzenia rolnego.
Unijni eksporterzy otrzymują dopłaty eksportowe do produktów rolnych wywożonych poza granice UE, które są wypłacane ze wspólnego budżetu UE. Poziom wsparcia za pomocą dopłat został zmniejszony o połowę na przestrzeni ostatnich lat. Zamiast tego rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie

W ostatnich latach dokonano znacznych reform w kierunku bardziej przyjaznej środowisku, zorientowanej na rynek i politykę społeczną WPR. Istnieje ponad 5 000 różnych przepisów regulujących zbiurokratyzowaną Wspólną Polityką Rolną. Przepisy dotyczące WPR przyjmuje Rada kwalifikowaną większością. Ten sposób podejmowania decyzji doprowadził do kryzysu pustego fotela oraz Kryzysu Luksemburskiego.

Administracją WPR zajmuje się kilka grop roboczych i komitetów zarządzających, w których skład wchodzą reprezentanci Państw Członkowskich. Spotykają się oni często raz w tygodniu w celu ustalenia cen.

Uwagi

Parlament Europejski nie ma prawa do współdecydowania w dziedzinie rolnictwa. Jego opinia może być jedynie wysłuchana w drodze procedury konsultacji.

Linki

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm