Kategorie kompetencji

Projekt Konstytucji  zaproponowany przez Prezydium Konwentu zawiera różne rodzaje kompetencji.

Kompetencje wyłączne

Według Art. 12 unia celna, wspólna polityka handlowa, polityka monetarna krajów strefy Euro oraz ochrona morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybackiej, oraz - w szczególnych sytuacjach - zawieranie umowy międzynarodowej z należą do kompetencji wyłącznych. W tym obszarze Państwa Członkowskie nie mogą samodzielnie wprowadzać ustawodawstwa.

Kompetencje dzielone

Według Art. 13 rynek wewnętrzny, rolnictwo i rybołóstwo, transport, sieci trans-Europejskie, energia, wybrane aspekty polityki społecznej, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, środowisko, wybrane aspekty zdrowia publicznego, ochrona konsumenta oraz przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości należą do kompetencji dzielonych

W tym obszarze Państwa Członkowskie tracą swoje prawo do wprowadzania ustawodawstwa w momencie, kiedy UE korzysta ze swojej kompetencji.

 

W dziedzinach badań, rozwoju technologii oraz przestrzeni kosmicznej zarówno UE jak i Państwa Członkowskie będą mogły decydować o programach i podejmować działania. W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia będzie posiadać kompetencję do podejmowania działań i prowadzenia wspólnej polityki w taki sposób, by nie utrudniać Państwom Członkowskim realizacji ich kompetencji.

Pozostałe

Art. 14 daje UE uprawnienia dotyczące koordynacji w ramach polityki gospodarczej i pozwala na formułowanie określonych przepisów odnoszących się do krajów strefy Euro.

Art. 15 zobowiązuje Państwa Członkowskie do udzielania aktywnego i nieograniczonego wsparcia dla unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Według Art. 16 zatrudnienie, przemysł, edukacja, szkolenia zawodowe i młodzież, kultura, sport oraz ochrona przez klęskami żywiołowymi należą do “dziedzin, w których można realizować działania wspierające”.

Określone podstawy prawne będą wprowadzone w trzeciej części Konstytucji.